542/18.03.2024        

Aprobat:
Presedinte,
KINZSKY Adriana

INVITATIE DE PARTICIPARE
În atenția operatorilor economici interesați,

 

Asociatia „CENTRUL REGIONAL PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA”, cu sediul in Petrosani, str. 22 Decembrie, nr. 1, jud. Hunedoara, C.U.I.: RO27456867, inregistrata in Registrul special al asociatiilor si fundatiilor al Judecatoriei Petrosani sub nr. 19/2010, Telefon/ Fax: 0728010279, e-mail office@centrul-regional.ro, reprezentata de KINZSKY Adriana – Presedinte, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului „Cresterea vitezei de adoptie a energiei regenerabile in Romania” – Apel restricționat, numar proiect 2024/388071 finanţat prin Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene 2014  – 2021.

Vă invităm să participați la achiziţia directa conform prevederilor Ordinului Ministerului Fondurilor Europenenr. 1284/ 08.08.2016, având ca obiect  „SERVICII DE REALIZARE CAMPANII SOCIAL-MEDIA” conform specificatiilor tehnice pentru Proiectul „Cresterea vitezei de adoptie a energiei regenerabile in Romania”.

 

Cod CPV: 79341400 0 Servicii de campanii de publicitate

  1. Obiectul contractului: SERVICII DE REALIZARE CAMPANII SOCIAL-MEDIA

2.Tipul şi durata contractului: tip contract: servicii, durata: 30 de zile

3.Valoarea bugetata (Euro fara TVA):  1.000,00.

Nr.  crt. Denumirea echipamentelor/ dotărilor/lucrărilor/ serviciilor UM Cantitate Preţul unitar lei (fărăT.V.A) Valoare totală fără TVA TVA Valoare  totală cu TVA
1. Realizare Campanii social- media buc 1 4.948,89 4.948,89 940,29 5.889,18
TOTAL 1   4.948,89 940,29 5.889,18

 

  1. Pentru contractarea produselor/serviciilor va fi selectataoferta cu pretul cel mai scazut.
  2. Cerințe minime pentru prezentarea ofertei:
  • formularul de ofertă + anexa la formular – se completează în euro, în limba română;
  • in anexă se prezintă specificațiile tehnice ofertate;
  • are o perioadă de valabilitate de 30 zile de la data limită de depunere a ofertei;
  • ofertantul nu are dreptul de a-și retrage sau de a-și modifica oferta după expirarea datei limită pentru depunerea ofertei, sub sancțiunea excluderii acestuia.
Nr. crt. Denumirea serviciilor Caracteristici tehnice minimale
1. Realizare Campanii social- media Dezvoltarea unei campanii media eficiente sau a parteneriatelor media cu plată de sine stătătoare folosind mass-media care ajunge la publicul țintă (online) la nivel local și/sau național, pentru perioada 01-30 aprilie 2024.

NOTA : specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate intodeauna ca având menţiunea de « sau echivalent».

 

  1. Adresa la care se transmite oferta: Oferta se va transmite prin email la adresa: office@centrul-regional.ro cu subiect: “Oferta pentru servicii servicii realizare campanii social-media”/ la sediul asociatiei C.R.F.M.P.S. – Petrosani, str. 22 Decembrie, nr. 1, jud. Hunedoara până în data de 20.04.2024, ORA 14:00”.

Mail-ul cu oferta va contine: un exemplar documente.

7.Perioada minima de valabilitate a ofertei: pana la 18.05.2024.


8.Data şi ora-limită de depunere a ofertei
: 20.04.2024, ora 14:00.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la: Persoana de contact: KINZSKY Adriana – presedinte, email: office@centrul-regional.ro.

 

9.DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI

Specificatiile tehnice fac parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică.

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens oferta prezentată, care se abate de la prevederile specificatiilor tehnice, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale. Ofertarea de produse cu caracteristici inferioare celor prevăzute în specificatiile tehnice atrage inacceptabilitatea ofertei ca necorespunzătoare.

Cerinta obligatorie : Oferta care nu respecta cerintele minimale va fi declarata respinsa.

Analiza ofertelor si elaborarea notei justificative de atribuire:

Beneficiarul va desemna câștigătoare oferta cu cele mai multe avantaje, tehnice și financiare, pentru realizarea scopului proiectului. Se vor evalua și compara condițiile tehnice și financiare ale ofertelor.

Principalele elemente de departajare a ofertelor primite sunt, în ordinea priorității:

-condițiile financiare ofertate

-condițiile tehnice ofertate ( caracteristici tehnice ofertate)

La baza procesului de evaluare vor sta principiile precizate in Ordinul MFE nr. 1284/2016. Ca atare, ofertele primite vor fi comparate din punct de vedere al eficacitatii, economicitatii si eficientei, cat si cele prevazute in cererea de finantare respectiv: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoastere reciproca, transparenta, proportionalitatea, eficienta folosirii fondurilor publice, asumarea raspunderii, etica în cadrul procesului de achizitii publice.

Daca doua sau mai multe oferte care respecta caracteristicile tehnice solicitate au acelasi pret, se va solicita depunerea unei noi oferte financiare pentru departajarea lor.

 Condiţii de plată:

Decontarea serviciilor se va face în lei, la cursul BNR din ziua platii, pe baza facturii în original, însoţită de procesul verbal al recepţiei serviciilor furnizate, conform condiţiilor contractuale.

TERMEN DE PRESTARE: Prestarea serviciilor se realizeaza pe durata a 30 de zile.

Modalitate de semnare a contractului:

În termen de maxim trei (3) zile de la comunicarea ofertei selectate, ofertantul selectat va primi invitația în vederea semnării contractului.

Ofertantul selectat va prezenta un certificat constatator sau un certificat furnizare informații care să ateste că acesta are autorizat codul CAEN corespunzător obiectului achiziției.

 

 

În cazul în care nu pot fi satisfăcute toate cerințele impuse, oferta se consideră neconformă.